حسد زبانه می کشد...

نه پای پس و نه پای پیش...

کبک یا خروس

مسئله این است!