خیلی برام مهمه که دخترک مالکیت رو بفهمه و به وسایل بقیه بی اجازه دست نزنه.
البته خودم رو از بقیه جدا کردم! یعنی وسایل من اعم از گوشی و روسری و.... رو جوری استفاده میکنه که انگار مال خودشه!
حالا نمیدونم اثر حساسیت من بوده و یا ویژگی شخصیتی خودشه که الان نسبت اموال خودش حساسه و نمیذاره کسی بهشون دست بزنه.
این همه گفتم که بگم گوشی رو برمیدارم میبینم بک گراند رو عوض کرده. آهنگ زنگ رو تغییر داده. آی کیف میکنم از سلیقه اش!
چنین مامان سوسکه ای هستم من