من سر او داد میزنم. 
به دقیقه نمی رسد که صدای دادش بر سر برادر کوچکترش را می شنوم! 
طنز تلخ ماجرا این است که ظاهرا هم من محق بوده ام و هم او! 
طفلک برادر کوچکتر!
یاد مورچه ی آخری در صف مورچه های نیک و نیکو به خیر!