نوشته بود وقتی میخواهید یه کار خوب بکنید چرا فقط فکرتون میره سمت چند تا کار خاص مثل نماز و روزه مستحبی و دعا خوندن و.... این همه حدیث در مورد محبت کردن به فرزند. خب به فرزندتون محبت کنید و ببوسیدش و باهاش بازی کنید. 
نقل به مضمون از کتاب منِ دیگرِ ما