خب این دفعه زود برگشتم

امشب کلی حرف زدیم و من سبک شدم! خدا کند این احساس ادامه داشته باشد....

فعلا که نتیجه اش بی خوابی است!!!

امروز بالاخره شماتیک پروژه ی جدید تمام شد و رفت برای PCB شدن. خیلی دلم می

خواهد که سوتی نداده باشم و رئیس به من امیدوار شود!(یا در واقع بیشتر نا امید 

نشود!)

امروز دوباره شروع کردم به زبان خواندن.

فعلا دیگه حرفم نمی آید!!!

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
تلخون

خوشحالم که بر گشتی [چشمک] خونه تکونی هم که کردی !

تلخون

سال نوی تو هم که دیگه حالا کهنه شده مبارک باشه [چشمک]